O projekte

Základné informácie o projekte

Projekt schválený v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 01 financovanej z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021.

Zameranie projektu

Projekt je zameraný na významné zníženie spotreby energií a materiálov, kapitálových investícií, prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu v technologickom procese výroby pätkových lán automobilových plášťov reinžinieringom príslušných výrobných zariadení a procesov na základe výskumných aktivít realizovaných v rámci projektu.

Projekt pozostáva z troch aktivít

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

Konceptuálny návrh unifikovaného radu zariadení na výrobu pätkových lán automobilových plášťov

 • Konštrukčná analýza súčasných zariadení na navíjanie pätkových lán
 • Návrh konštrukčného riešenia škálovateľného systému na navíjanie pätkových lán presahujúceho súčasné limity počtu lán vyrábaných v jednom cykle
 • Konštrukčné riešenie unifikovaného systému kompenzačného zásobníka drôtu
 • Komplexný systém riadenia technologického procesu navíjania pätkových lán

Návrh energeticky efektívneho a technicky zdokonaleného systému na pogumovanie drôtu

 • Matematické simulácie toku gumovej zmesi v pogumovacích systémoch používaných vo výrobe pätkových lán
 • Matematické simulácie toku gumovej zmesi v pogumovacích systémoch s dodatočnými prostriedkami na podporu generovania tlaku a zvýšenie rovnomernosti toku gumovej zmesi
 • Matematické simulácie toku gumovej zmesi v modifikovaných pogumovacích systémoch s pogumovacími extrúdermi menších rozmerov
 • Matematické simulácie toku gumovej zmesi v modifikovaných viacnásobných pogumovacích systémoch
 • Geometrická optimalizácia pogumovacích prievlakov
 • Zostavenie fyzického prototypu optimalizovaného extrúzneho pogumovacieho systému
 • Integrácia riadiaceho systému pogumovacieho modulu do komplexného riadiaceho systému navíjacej linky

Implementácia princípov Industry 4.0 a prostriedkov rozšírenej a virtuálnej reality

 • Vytvorenie flexibilnej metodológie úplného stavového monitoringu
 • Aplikácia pokročilých analytických a predikčných nástrojov na analýzu a interpretáciu dát získaných stavovým monitoringom
 • Integrácia a vizualizácia dát s hierarchickým prístupom pre jednotlivé kategórie užívateľov
 • Implementácia nástrojov rozšírenej a virtuálnej reality pri obsluhe a údržbe výrobných zariadení, tréningu zamestnancov a v starostlivosti o zákazníka

Výstupy

Rozhodujúce výstupy riešenia projektu budú predstavovať inovácie zariadení a procesov na výrobu pätkových lán automobilových plášťov, hlavne:

 • energeticky efektívny a cenovo výhodný systém na pogumovanie drôtu na výrobu pätkových lán automobilových plášťov optimalizovaný pomocou matematického modelovania a simulácií
 • rozšírenie rozsahu modularity, rekonfigurovateľnosti a škálovateľnosti zariadení na výrobu pätkových lán automobilových plášťov
 • vysokovýkonný multipozičný systém na súčasnú výrobu viacerých pätkových lán v jednom navíjacom cykle
 • optimalizované riadenie jednotlivých fáz procesu výroby pätkového lana
 • stavový monitoring výrobného zariadenia a inteligentná a prediktívna údržba s aplikáciou nástrojov umelej inteligencie
 • tréningové a podporné moduly pre obsluhu a údržbu výrobného zariadenia a zákaznícku podporu s využitím prostriedkov virtuálnej reality.